Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Harghita din Str. Harghita nr. 11, jud. Harghita, în vederea ocupării unui post de Șef birou stagiu și pregătire profesională cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condițiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare finalizate;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • abilități excelente de organizare, prioritare și comunicare;
 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțiozitate, perseverență și disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Concursul se desfășoară la sediul Filialei CECCAR Harghita, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 04.06.2019, după următorul program: de luni până vineri între orele 09,00-17,00 la sediul Filialei CECCAR Harghita;
 • proba scrisă și susținerea interviul va avea loc în data de 05.06.2019, ora 9.00, la sediul filialei Harghita;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea mențiunii «admis» sau «respins» prin afișare la sediul Filialei CECCAR Harghita.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii și a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice).

BIBLIOGRAFIE:

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.
 • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate