Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Harghita din localitatea Miercurea Ciuc str. Harghita nr. 11, în vederea ocupării postului de șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Harghita

Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
studii medii economice sau superioare economice;
cunoştinţe foarte bune de operare PC;
experinţa pe un post de economist constituie avantaj;
capacitate de organizare, analiză şi sinteză;
adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare , rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;
comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Harghita din localitatea Miercurea Ciuc str. Harghita nr. 11, după cum urmează :
– dosarele de înscriere se vor depune până la data 08.01.2019 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 09.00-17.00 la sediul filialei CECCAR Harghita;
– proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 09.01.2018 ora 9,00;
– susținerea interviului are loc la data de 09.01.2019 orele 10,30.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
1.cerere de înscriere la concurs
2.CV- ul semnat pe fiecare pagina;
3.copia actului de identitate ;
4.copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
5.copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR AL CECCAR,
Prof. Univ. Dr. Robert Aurelian Sova

 

 

Bibliografie

Pentru postul de șef birou administrativ

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 • Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
 • Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
 • Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizată;
 • Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 • Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Harghita);
 • Normele nr. 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Harghita);
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 • Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Harghita);
 • Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Harghita);
 • Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procură de la sediul filialei CECCAR Harghita);

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR AL CECCAR,
Prof. Univ. Dr. Robert Aurelian Sova

 • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate