Din data de 16 februarie 2018 la Filiala CECCAR Harghita auditorul de calitate este d-na EC. Kiss Rita având nr. telefon 0266-315561.


 Auditul de Calitate în domeniul serviciilor contabile, se efectuează de către CECCAR, cu scopul de a asigura un nivel ridicat al calităţii serviciilor profesioniştilor contabili.

 Regulamentul defineşte auditul de calitate ca fiind “un ansamblu de măsuri luate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România vizând analiza modalităţilor de organizare şi funcţionare a unui cabinet şi aprecierea modului de aplicare în cadrul acestuia a normelor profesionale emise de Corp şi verificarea modului de respectare a obligaţiilor de membru.”

 Auditul de calitate are la bază:      

1. Standardele internaţionale emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC)

2. Recomandarea CE din 15 noiembrie 2000 (nr. 2001/256/CE) privind exigenţele minime în materie de control de calitate al serviciilor profesionale

3. Metodologia CE, care prevede cele doua două abordări ale controlului de calitate (controlul prin persoane angajate si prin membri activi)

4. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

Auditul de calitate se exercită asupra cabinetelor şi fiecărui profesionist contabil înscris în Tabloul Corpului. El se exercită atât la sediul principal al cabinetului, cât şi la sediile birourilor secundare, înscrise sau neînscrise în Tabloul Corpului.

Auditul de calitate are drept scop asigurarea respectării de către toţi membrii Corpului a normelor profesionale stabilite de Corp pentru fiecare activitate, serviciu contabil sau categorie de lucrări efectuate de aceştia.

Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective:

–       oferirea către public a unei bune percepţii despre calitatea serviciilor prestate,

–       armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor.

Auditul de calitate se întemeiază pe cinci principii fundamentale:

1. Universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate, audit, consultanţă expertiză, etc.;

2. Confidenţialitate: nici o informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia, nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor;

3. Adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului;

4. Colegialitate: auditul este efectuat, de către experţii contabili membrii ai Corpului, anume formaţi şi instruiţi care au calitatea de angajaţi ai Corpului;

5. Armonizarea: pe cât posibil, cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme.

Auditul de calitate cuprinde:

-cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural);

-aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic);

-respectarea normelor cu privire la formarea şi dezvoltarea profesională continuă şi îndeplinirea obligaţiilor de membru (audit de conformitate).

Drepturile şi obligaţiile cabinetului

 Cabinetul ales pentru un audit de calitate este obligat să pună la dispoziţia auditorilor, la sediul său social, sau/şi al biroului secundar toate piesele şi documentele necesare în vederea efectuării auditului şi să furnizeze orice explicaţie utilă.

Cabinetul informat despre un audit de calitate are dreptul de a recuza auditorul desemnat. Recuzarea poate fi cerută în termen de 30 zile de la primirea scrisorii prin care a luat cunoştinţă despre audit, prin scrisoare adresată preşedintelui consiliului filialei. Cererea este trimisă DUANPAC care va lua măsurile care se impun.

Un cabinet nu poate fi auditat decât la expirarea unei perioade de 3 ani de la încheierea auditului precedent.

Atunci când preşedintele consiliului filialei decide că un cabinet trebuie supus unei noi auditări, pentru a se asigura că deficienţele din raportul de audit au fost remediate, acest audit nu poate avea loc decât la expirarea perioadei de un an.

Durata auditului de calitate, în teren, se stabileşte în funcţie de mărimea cabinetului auditat, dar nu poate fi mai mare de 20 ore/auditor.

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate